Mer information Teknisk Rådgivning

Här nedan kan du läsa mer om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), Radon, Energideklaration, myndighetsbesiktningar och övriga åtgärder. Om det skulle vara så att du inte hittar det du söker så tveka inte över att kontakta oss.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att ha ordning och reda på brandskyddet både tekniskt och organisatoriskt. Kortfattat handlar det om att förebygga brand och begränsa skador.

Arbetet sker i 3 steg.
Steg 1, här utförs en inventering, en nulägesanalys av fastighetens brandrisker och brandskydd i föreningens allmänna utrymmen.
Steg 2, här upprättas en SBA pärm med underlag för att genomföra det systematiska brandskyddsarbetet.
Steg 3, här vidtas eventuella åtgärder som framkommit vid inventeringen.

Hos vår samarbetspartner arbetar riskinspektörer med bakgrund inom brandförsvaret med mycket god kunskap vad gäller lagkrav och riskbedömningar. De hjälper er att identifiera risker och föreslå kostnadseffektiva lösningar för att upprätthålla lagkrav och personsäkerhet i er fastighet.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK är en regelbunden myndighetsbesiktning vars syfte är att verka för en god inomhusmiljö. I flerbostadshus ska OVK utföras med ett intervall av 3 eller 6 år beroende på vilken typ av ventilationssystem som betjänar fastigheten. Olika typer av verksamhet kan också ställa krav på det tätare intervallet, 3 år.

Arbetet brukar föranledas av en kanalrensning. Kanalrensningen säkerställer att ventilationskanalerna är rena från smuts, fett och damm, så att det finns god förutsättning för att rätt luftflöde kan passera kanalen.

Därefter utförs själva kontrollen av ventilationsanläggningen (OVK). Här noteras vilket ventilationssystem som används och man säkerställer att rätt ventilationsdon och ventiler finns. Luftflödet mäts (l/s), man kontrollerar att det inte finns bakdrag eller felaktiga installationer och man bedömer luftventiler och kanalers skick. Allt protokollförs.

Nästa steg är att åtgärda anmärkningarna som är noterade i OVK protokollet. När alla anmärkningar är åtgärdade och godkända, först då kan OVK besiktningen godkännas. Protokollet skickas in till kommunens stadsbyggnadskontor.

Vi hjälper er gärna med att ta in offerter på kanalrensning, OVK samt arbetet med att åtgärda anmärkningarna som är noterade i protokollet. Vi gör även beställningar, kontaktar aktuella boende och samordnar allt från kanalrensningen till godkänd OVK. Vi arbetar sedan lång tid tillbaka tillsammans med en samarbetspartner med många års erfarenhet i branschen.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan vara skadlig för hälsan.

För att ta reda på mängden av radon i inomhusluften så kan den mätas med hjälp av tex en spårfilm. Riktvärdet är 200 Bq/m3. Överstiger radonhalten riktvärdet anses det vara en olägenhet för människors hälsa. Kommunen har tillsynsansvaret för att fastighetsägaren följer bestämmelserna i miljöbalken. De kan därmed kräva att en fastighetsägare undersöker och åtgärdar radonhalten i sitt hus. Vi kan hjälpa er med att ta in offerter på mätningar och åtgärder. Även göra beställningar, koordinera och sammanställa mätningar och verka för att slutresultatet ligger inom riktvärdet.

Energideklaration

Flerfamiljshus omfattas av krav om giltig energideklaration. Deklarationen är giltig i 10 år. Syftet med energideklarationen är att främja effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa gott inomhusklimat. Energideklarationen ska ge fastighetsägare en fingervisning om energibesparande åtgärder.

Vi samarbetar med en energikonsult som utför en inventering av energisystemen och förbrukningen i er fastighet och som sedan upprättar energideklarationen för er.

Övriga åtgärder som är reglerade via lagstiftning

Det här är åtgärder som regleras via tex Plan och bygglagen (PBL), Lagen om skydd mot olyckor (LSO), Boverkets föreskrifter, Miljöbalken mm.

Exempel på åtgärder:

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
–     PCB
–     Radon
–     Belysning
–     Asbest
–     Lekplatsbesiktning
–     Hissar

Myndighetsbesiktningar

En myndighetsbesiktning är en kontroll eller uppföljning av tekniska system och fysiska förutsättningar för att tillgodose en säker, hälsosam, funktionell och tillgänglig byggnad. Besiktningarna är reglerade via lag och ska utföras med ett fastställt intervall. Det är styrelsen i en bostadsrättsförening som är ansvarig för att besiktningarna utförs och blir godkända. Vi på Habitek kan hjälpa er med att upprätta en plan för när de ska utföras, bevaka den samt planera in och se till att besiktningarna blir utförda.

Exempel på myndighetsbesiktningar:

–    Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
–    Energideklaration
–    Hissbesiktning
–    Motordrivna portar
–    Skyddsrum
–    Tryckkärl
–    Lyftanordninga