Läs mer

Teknisk förvaltning

Energirådgivning – Statuskontroll Energi

Energirådgivning

Att skapa sig en helhetsbild av sin fastighets status rörande energiförbrukningen är inte alltid helt lätt. Det är ett brett område som kräver både erfarenhet och kunskap. Samtidigt är det idag ytterst viktigt att den köpta energin disponeras rätt. Därför får statusen för de energipåverkande installationerna inte förbises. Dels för föreningens plånbok, men framförallt för miljön och de människor som bor och verkar i huset. Vi har valt att erbjuda energirådgivning i egen regi.

Energirådgivning i egen regi har flera starka fördelar:

  • Genom vårt förvaltningsavtal har vi redan god kännedom om er fastighet och era tekniska installationer.
  • Ett tätt internt samarbete mellan våra rådgivare och fastighetsskötare borgar för ett effektivare ärendeflöde vid eventuella åtgärder.
  • Eget tillträde till fastigheten gör att vi kan arbeta på ”egen hand” vilket minskar administrationen för styrelsen.

 

Pssst. Visste du att en injustering av värmesystemet kan spara upp till 15% av kostnaden för uppvärmning. Ett bättre inomhusklimat får man ofta på köpet.

Statuskontroll Energi

Vi rekommenderar att man börjar med att ta ett brett grepp om statusen för installationer som påverkar fastighetens energiförbrukning. Vi erbjuder er att se över statusen för byggnadens installationer för värme, varmvatten, ventilation, kyla, vatten, avlopp, styr & reglerutrustning samt grundläggande energianvändning. Kort och gott en Statuskontroll Energi som vi har valt att kalla tjänsten.

Baserat på våra observationer sammanställer vi en rapport innehållande statusanalys och förslag på möjliga samt nödvändiga åtgärder.

Rapportens innehåll i stort:

  • Kartläggning av skick och funktion hos de tekniska installationerna.
  • Förslag på optimering av de tekniska installationernas funktion och livslängd.
  • Förslag på stora och små investeringar för att minska er energiförbrukning, utan att tumma på inomhusklimatet.

Upp till 50% i investeringsbidrag

Just nu kan bostadsrättsföreningar söka bidrag för investeringar som sänker byggnadens energiprestanda med minst 20%. Bidraget kan som mest uppgå till 50% av investeringskostnaden, vilket halverar återbetalningstiden för investeringen.

Regeringen beslutade den 20 juni 2021 att införa ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent. Reglerna om stöd träder i kraft den 1 oktober 2021 och stödet går att söka från detta datum.
-Boverket

Med hjälp av var rapport får ni inte bara en helhetsbild av era installationers status och potential, utan även ett bra underlag för huruvida det är genomförbart att ansöka om detta bidrag.

 

För mer information kontakta

Andreas Fridh
Energirådgivare
andreas.fridh@habitek.se
Tel 076-893 00 60

Klicka här för att läsa mer om vår tekniska rådgivning