Läs mer

Utemiljö

Anläggning av konstgräsplan

Etablering av Maskiner, Stängsel, manskapsbod. Rivning av befintligt stängsel + körning på tipp. Röjning av sly och träd längs med staketlinjen. Schakta av hela befintliga gräsytan till befintlig överbyggnad med sand (max schaktdjupt 0,25m). En stor del av befintliga massor planeras ut bredvid fotbollsplanen för får en plan yta för utökning av fotbollsplan och förvaringsytor + yta för 4 stycken vindskydd. Grävning och sättning av två stycken fundament för ny belysning. Grävning till närmsta el-skåp + återställning av asfalts yta. Anläggning av dagvattenlösning (ytvattenränna på kortsidorna ca 66m var, alt. Dike med kupolbrunn) som anslutes till befintlig NB. Anläggning av ny överbyggnad 30cm med fiberduk, krossmaterial + packning. Finjustering av överbyggnaden med 5cm Stenmjöl + packning. Stängslet mot slänten (långsidan) höjs upp med så att sammanlagda höjden är 10m. Kortsidan mot vägen höjs upp till 10m höjd. Andra Långsidan + Kortsidan kommer bli anläggs helt nytt 6m + 4m PP. Montering av 1 st servicegrind 2x2m, 2st Bollgluggar + 1 st. Handikapsingång inkl. montering. Platsbyggda 4 stycken vindskjul 4x5m med Plåttak + 3 sidor stängda. Platsbyggda 2 st. Spelarbås är 7×1,8m med Plåttak. spelarbåset och Vindskjulen byggs i tryckt virke. Leverans och montering av ca 6600m2 Specialgräs för endast Sanifyllnad med PAD. Leverans och montering av 14 Fotbollsmål. 8 st. 5-spelarmål, 4st 7-spelarmål, 2 st. 11-spelarmål. Linjer för 11-manna och hakar för 2st 9 spel, 2 st. 7 spel och 4st 5 spel. Asfaltering av gång från Fotbollsplan till vägen. Montering

Snabbfakta om projektet

Projektnamn

Anläggning av konstgräsplan

Plats (var sker projektet)

Huddinge kommun

Partners

Huddinge Samhällsfastigheter

Byggår

2019-2020

Volym

9 750 000:-