Läs mer

Byggentreprenad

Kv. Kabelverket 6, Engelska skolan

Bakgrund

Fastigheten Kv. Kabelverket 6 är en fastighet om ca: 7 000 kvm. Fastigheten har tidigare brukats av Ericsson som kontorsfastighet. Senare när Ericsson flyttade ut ur fastigheten bedrevs endast restaurangverksamhet i bottenvåningen. Planområdet ligger i nära anslutning till Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga. Planförslaget ska tillföra ca 1775 lägenheter, lokaler, utbyggd skola, ny förskola, nya parker, idrottshall och bollplan till ett idag renodlat verksamhetsområde. Målet är att skapa en tilltalande boendemiljö med en stadsmässig karaktär, där bostäder och verksamheter samverkar.

Åtgärder

Huvudsakliga åtgärder är följande:
Ny anpassad planlösning (klassrum, lärarrum, bibliotek, hemkunskap m.m.), nytt värmesystem, nya fläktaggregat på tak inkl. helt nytt ventilationssystem, nytt elsystem, ny brandlarmsinstallation, nytt tätskikt tak, nya ytskikt i sin helhet, ny skolgård med lekplatser samt cykelparkering.

Produktion Etappindelning

Projektet består av en huskropp om 6 våningar. Plan 1-3 samt fläktrum plan 6 färdigställdes till skolstart hösten 2016 och räknades som huvuddel 1. Vidare färdigställdes plan 4-5 till slutet november 2016 och räknades som huvuddel 2. Därefter kompletterades det med diverse saker enligt hyresgästens önskemål.

Projektets mål:

  • Att skapa en modern och attraktiv skolverksamhet.
  • Att energieffektivisera och skapa en bra inomhusmiljö.
  • Att hålla avtalade tids- och kostnadsramar.
  • Att ha en säker byggarbetsplats.

Kvarteret är beläget på Armbortsvägen 1 i Solberga.

Snabbfakta om projektet

Projektnamn

Kv. Kabelverket 6


Beställare

CMNRE Solberga PropCo AB


Uppdrag

Utförandeentreprenad, AB04

Utfört år

2016 – 2017

Projektvolym

51 miljoner

Berörd yta

ca 7 000 kvm