Läs mer

Utemiljö

Utjämningsdamm och grodhotell

Syftet med det här projektet har två delar. Dels att skapa ett utjämningsmagasin för dagvatten eftersom ledningen som avvattnar befintligt dagvattendike har för låg kapacitet, vilket medför problem med översvämningar i området. Dels att skapa en gynnsam miljö för de grodor som lever i området och vars livsmiljö annars riskerar att försämras i och med utbyggnad av ny skola. Området består av ett triangelformat grönområde som begränsas av småhusområde i norr och öster, samt en gc-väg i söder. Söder om gc-vägen går ett dike som tar hand om dagvattnet från storra delar av området. I dagsläget finns problem med att diket översvämmas vid rikliga regn, vilket gör att behov finns av fördröjningsåtgärder för dagvatten. I och med andra utbyggnader i området befaras en försämrad livsmiljö för grodor vilket skall åtgärdas med att skapa en god livsmiljö för grodor i det aktuella området.

Snabbfakta om projektet

Projektnamn

Utjämningsdamm och grodhotell

Plats (var sker projektet)

Huddinge kommun

Partners

Cowi & Huddinge Samhällsfastigheter

Byggår

2019-2020

Volym

1 400 000:-